Tjenester

Verdi- og lånetakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, skoler og lignende.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig.

Målet med Tilstandsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.

I tilstandsrapporten blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Næring

 Agenda Taksering AS har spesialkompetanse innen næringseiendom. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder.

Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie.

Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Forhåndstakst av næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Forhåndstakst

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene. Beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre framlagte beskrivelser.

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån.

Reklamasjonsrapport/ reklamasjonstakst

Ved kjøp av bolig viser det seg ofte at det oppstår tvister mellom selger og kjøper i etterkant av kjøpet. Etter overtagelse oppdager kjøperen ofte feil og mangler ved eiendommen som ikke har fremkommet ved eiendomsoverdragelsen. Dette kan være skjulte feil og mangler som gjør at eiendommen må vurderes å være i en vesentlig dårligere stand enn man kunne forvente. Det kan også være at opplysninger om eiendommen er uriktige eller at opplysninger er holdt tilbake.

Dette reiser spørsmål om når man har krav på prisavslag og erstatning.

I praksis er selger pliktig til å levere kontraktsmessig vare. Boligen skal være slik kjøperen kan kreve ut i fra avtalen, kjøpsomstendighetene og lovens regler. Er den ikke det, har kjøper krav på reparasjonskostnadene i form av prisavslag og erstatning for utgifter i forbindelse med tvisten.

Det er viktig at en klage rettes mot selger eller dennes eierskifteforsikringsselskap så snart det oppdages en mangel. For sent innklagede mangler kan bli avvist.

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

© All rights reserved.